happy birthday in special way

Yöür Birthdäy will älwäy$ bè rémémbèréd iñ å $pèçiäl wåy…………bècäùsé yòu’vé brøùght $ø müch hæppiñèss iñtò thé livés öf thøsè whò åré clösè tò yöü. HÄPPY BIRTHDÄY TÖ YÖÜ…..

No comments:

Post a Comment